Pinsemenigheten

BETANIA

Larvik

Sammen vil vi gjøre Jesus Kristus kjent og trodd, elsket og etterfulgt!

 

STARTSIDEN

KONTAKT

Om oss

Historien

Misjon 

Møteopptak

 

MENIGHETEN I DAG


Menigheten ledes i 2008 av et lederråd som består av eldstebrødrene Tommy Haugen og Thore Olsen, han er også ledende eldste. I tillegg ble Arne Nilsson valgt inn som medlem i lederrådet på årsmøtet 2008. Driftsleder og pastor er faste medlemmer i lederrådet. For tiden er det Rudolf Leif Larsen og fungerende pastor Frank Matre som har disse tjenestene og er medlemmer av Lederrådet. Menighetsmøtet er menighetens øverste besluttende organ.
I tillegg til Lederrådet er det dannet et Lederforum som består av de forskjellige råds-/gruppelederne. Det gjelder Misjonsråd, Sang- og musikkråd, Ungdomsråd, Barnegruppe, Kvinnebønnegruppe, Omsorgsgruppe, Husstyre, Økonomiråd, Radioarbeid, Møtevertgruppe og Festkomité.
Pinsemenigheten Betania i Larvik består i dag av ca. 215 medlemmer som er lagt til menigheten ved dåp. I tillegg kommer  menighetstilhørige, som er barn av medlemmer. En del av disse bor i andre kommuner, mens flesteparten er bosatt i Larvik kommune og søker til møtene i Betania. Ser en på alderssammensetningen i menigheten så viser den et stort tall over 40 år. Det finnes et godt innslag av yngre, det finnes mange eldre og mange også i arbeidsaktiv alder. Flere yngre familier har funnet sin plass i Betania.
Pinsemenigheten Betania er et eget trossamfunn uten noen sentral overordnet instans. Alle avgjørelser både åndelige og praktiske skjer på det lokale plan. Allikevel er menigheten med i fellesskapet i Pinsebevegelsen i Norge og deltar i de forskjellige prosjekter. F.eks. har menighetens forstandere vært med i styrer og råd i Pinsebevegelsen gjennom årene. Menigheten er også representert i arbeidsutvalget for pinsevennenes misjon i Sør-Amerika.
Mange nye har kommet til menigheten de siste årene, og det har vært en stor nettotilvekst. Menigheten fungerer i dag som en levende og aktiv pinsemenighet. Den er åpen for nye, gode impulser og opplever et sterkt og inkluderende fellesskap  Dåpsvannet har vært brukt flere ganger de siste årene og mange får møte Gud gjennom menighetens virksomhet.

Menigheten skal fortsette å oppleve at den er et Guds redskap i byen og distriktet.

Det nye lokalet fylte 10 år den 12 oktober 2002. LES HER!!!

 arrow12_R.gif

Copyright ® 2010 Pinsemenigheten Betania, Larvik