Pinsemenigheten

BETANIA

Larvik

Sammen vil vi gjøre Jesus Kristus kjent og trodd, elsket og etterfulgt!

 

STARTSIDEN

KONTAKT

Om oss

Historien

Misjon 

Møteopptak

 

 BARNEARBEID

 

Helt fra 1909 har det vært drevet søndagsskole. Pionerene så det som meget viktig å nå barna med evangeliet. Opp gjennom årene har antall barn i søndagsskolen vekslet, men mennesker som i dag er godt voksne kan snakke om ”onkler” og ”tanter” som underviste i søndagsskolen i deres barndom. Det snakkes fremdeles f. eks om ”onkel” Trygve (Rasmussen), ”tante” Milla (Mildred Svendsen), ”onkel” Hans (Skarboe), ”tante” Sigrid (Grinden) og ”tante” Bjørg (Skarboe). Og det er mange som er vokst opp i Larvik i tidligere år som i dag kan ”skryte” av at de gikk på søndagsskolen i Betania! I 1956 var det f. eks 130 innskrevne barn i søndagsskolen! Blant andre har Karl Karlsen, Harald Mathisen, Ragnvald Henriksen Wiik, Anker Gundersen, Ludvig Lauritzen og Arthur Dyreng vært bestyrere i søndagsskolen i disse 100 årene.
Ludvig Lauritzen var bestyrer i 16 år!

Den siste som har hatt ”tittelen” Søndagsskolebestyrer er Hans Grinden som døde sommeren 1997.

"Pinseliljen" var søndagskolebladet, og her er en utgave fra 1953. Da var det er shilsen fra Larvik, som du kan se HER. Hele bladet fra 1953 kan du lese HER.

Søndagsskolen var i mange år oppdelt i klasser slik at hver aldersgruppe fikk undervisning på sitt nivå. Mange har gått klassene med avslutning i ”Ungdomsklassen” først i tenårene.
Søndagsskolen hadde to store merkedager i året. Først kom ”Søndagsskolens Dag”. En søndag sist i mai samlet så mange som mulig av søndagsskolene i kommunen seg på torget i Larvik. Her kom de med faner og bannere for å gå i tog opp til Bøkeskogen. En del musikkorps var også engasjert slik at toget gikk til klingende hornmusikk. Barna og søndagsskolelederne sang og hilste de mange tilskuerne som hadde samlet seg langs ruten. Et flott innslag i bybildet som nå er historie! I Bøkeskogen var det sang av forskjellige kor og appeller. Menighetsmusikken i Betania var flere år engasjert som sanggruppe der. Ikke så lenge etter, en søndag i første halvdel av juni, var det ”Søndagsskoleutflukt”.
De siste årene denne ble arrangert ble den kalt for ”Menighetens utflukt”. Denne utflukten samlet barn og voksne i et godt og trygt fellesskap i fri luft.

 

 

 

 

Forskjellige steder har vært brukt til denne utflukten, men de siste årene gikk den i hovedsak til Roppestad ved Farrisvannet. Her var det lek og moro, alvor og natursti. Instrumenter var tatt med og sang, musikk og andakt var faste innslag. På disse utfluktene kom barn og voksne nær hverandre og fikk dele fine fellesskap.
Fra sist på 80-tallet ble det startet med ”Menighetsutflukt” til Vatnar Leirsted ved Bø i Telemark. Dette ble en utflukt fra fredag til søndag og har hatt til dels stor oppslutning. Det var Ungdomsrådet som hadde ansvar for utflukten i den første tiden, likeså hadde Barnerådet ansvar et par ganger. Denne utflukten har i hovedsak
vært lagt til tidlig på høsten, gjerne første helg i september. Her har familier og enslige kunnet dele et godt fellesskap med bibeltimer, sang, musikk, møter, lek, moro og nærhet. Ikke minst har fellesmåltidene vært med på å gi intimitet og nærhet. Andre steder enn Vatnar Leirsted har vært brukt og siste året gikk utflukten til et leirsted på Vegårdshei.
Fra høsten 1997 overtok Barnerådet ledelsen av barnearbeidet. Det hadde da allerede i noen år vært drevet med ”Minior” og ”Junior”. Og da det nye Betania ble bygget, ble det avsatt egne rom til dette arbeidet. Likeså ble det bygget et lydtett rom for barn og ungdommer som ville engasjere seg i musikk i menigheten. Gjennom perioden 1997 – 2008 har arbeidet med barna gått i bølger. Og hele tiden har det vært, og det er fremdeles, spørsmål om ledere. Forskjellige aktiviteter har vært prøvd og i jubileumsåret er det ”Levende Lys” som er menighetens barnearbeid. En periode i avslutningen i Haraldsgt 8 og starten i Dr. Holms vei hadde menigheten en gruppe innen pinsebevegelsens speiderarbeid, ”Royal Rangers”. Også dette arbeidet ble nedlagt på grunn av ledermangel.
Ten-bibelskole har det vært i forskjellige varianter. Dette er konsentrert undervisning i konfirmasjonsalder. Barn av medlemmer i menigheten, og andre som har ønsket det, har hatt dette tilbudet i en årrekke.

I hovedsak har det vært menighetens forstander som gjennom årene har hatt denne undervisningen, men sist på 80-tallet ble dette lagt over til Trond Schjølberg som da var menighetens sivilarbeider. Etter det har det vekslet mellom flere som har hatt tjenesten. Ten-bibelskolen har hatt sin avslutning med overhøring på våren, samme søndag som det er konfirmasjon. Fra høsten 2007 er det startet et frikirkelig samarbeid om dette undervisningstilbudet og sist i april i år kunne 8 unge avslutte undervisningen i ”Tentro”, som det nå heter. Denne vinteren har samarbeidet vært mellom Misjonskirken og Betania med 2 unge fra Misjonskirken og 6 unge fra Betania. Ungdomspastor i Misjonskirken har stått for undervisningen.
Barnemusikk har det vært gjennom årene i forskjellige utgaver. Alltid har dette vært avhengig av foreldre som har ivret for egne barn og samlet dem og deres  venner og Berit Lindhjem. Sammen med gode medhjelpere holdt hun denne i gang i ca 14 år.

Denne barnemusikken var med på å legge grunnlag for det fine ungdomsarbeidet, og innhøstningen i den sammenhengen, som menigheten hadde utover 1980-1990-årene.

 

 ”Levende Lys”(bildet over) startet opp i 2005 og er en gruppe barn fra 5 til 12 år. Det er samling annenhver fredag fra 17.30 til 19.30, og antallet barn varierer fra 7-15. Det startes med korsang og deretter er det bønn og andakt med bruk av flanellograf og bibelvers. Servering er det hver gang med mat og drikke. Lek og moro
er også en fast post i disse samlingene. Turer er det hele året med lek og forskjellige aktiviteter. ”Levende Lys” har også vært ute på sangoppdrag og synger av og til på møter i menigheten. Ledere for ”Levende Lys” (bildet under) i jubileumsåret er Laila Rokstad, Sissel Lindhjem, Jacqueline Skaara og Helene Aagensen.

I de siste årene har det vært ”Levende Lys”, søndagsskole og fredagsklubb som har vært menighetens barnearbeid. Men søndagsskolen og fredagsklubben ble avsluttet sommeren 2007 p.g.a. mangel på ledere.

arrow12_R.gif 

Copyright ® 2010 Pinsemenigheten Betania, Larvik